Üye ve Ziyaretçi Aydınlatma Metni

Bu İnternet Sitesi Üye ve Ziyaretçi Aydınlatma Metni Oğuzlar Mahallesi, 1397. Cadde, No: 11/1, Balgat/Çankaya/Ankara adresinde faaliyet gösteren Onur Gürsoy Şahıs Şirketi (YaşamSırları) tarafından işletilen ve yönetilen Platform’a kayıt olan Üyeler’e; bunlar dışında Ziyaretçiler’e, (ikisi birlikte Kullanıcılar) Platform aracılığıyla sunulan hizmetler kapsamında herhangi bir şekilde Kullanıcılar’dan elde edilen ve/veya edilecek verilerin kullanımına ilişkin hüküm ve koşullar ile verilerin işlenme şekilleri hakkında Kullanıcı’yı aydınlatmak ve bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

1. Tanımlar ve Genel Açıklamalar

Bu metinde;

Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye ve özgür iradeye dayanan, tereddüte yer bırakmayacak açıklıkta, sadece o işlemle sınırlı olarak verilen onayı,

Anonim Hale Getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini,

Kişisel Veri Sahibi (İlgili Kişi): Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

Kanun: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

Metin: İşbu İnternet Sitesi Üye ve Ziyaretçi Aydınlatma Metni’ni

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

Bu Metin’de büyük harfle kullanılan ve ayrıca burada tanımlanmayan terimler, Kullanıcı Sözleşmesi’ndeki anlamlarını haiz olacaktır.

YaşamSırları, Kullanıcılar’a lişkin işlenen bilgilerin gizliliği, kullanılması ve ilgili diğer hususlarda bu Metni benimser.

YaşamSırları, verilerin gizliliğine önem verir ve bilgilerin saklanması konusunda şeffaf olmaya özen gösterir. Bu Metin, hangi tür verilerin toplandığını, bu verilerin nasıl kullanıldığı, gerekmesi halinde bu bilgilerin kimlerle paylaşıldığı, kişisel verilere ilişkin hakların neler olduğu ve bu hakların nasıl kullanılabileceğine yönelik aydınlatmayı ve YaşamSırları’nın gizliliğe ilişkin benimsediği ilkeleri içerir.

YaşamSırları, kişisel verileri, internet siteleri, sosyal medya hesapları, e-posta, posta, call center, fax, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar ve sair iletişim kanalları aracılığıyla işitsel, elektronik veya yazılı olarak, Kanun’da belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve bu Metin’de belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda toplamaktadır.

Kullanıcılar’a Platform aracılığıyla sunulan Hizmetler kapsamında ve herhangi bir şekilde Kullanıcılar’ın Platfom’u ziyaretleri sırasında YaşamSırları tarafından çerezler kullanılmaktadır. Çerez kullanımına ilişkin daha ayrıntılı bilgi almak için lütfen Çerez Politikamızı inceleyiniz.

2. İlgili Kişi, Veri Kategorileri ve Veri Türleri

ÜyeKimlik BilgisiAd, soyad
İletişim BilgisiKullanıcı adı, e-posta adresi
İşlem GüvenliğiIP adresi, ID bilgisi, log işlemi, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileri, işlem tarihi ve saati
Diğer BilgilerProfil fotoğrafı, doğum tarihi, cinsiyet, ikamet edilen ülke ve şehir, internet sitesi adresi, sosyal medya hesapları kullanıcı adları (Bu bilgiler, Üyeler’in YaşamSırları ile paylaşmayı tercih ettiği bilgilerdir. Bu bilgiler yalnızca Üye tarafından paylaşılması halinde işlenir.)
ZiyaretçiKimlik BilgisiCinsiyet, yaş grubu
Lokasyon BilgisiZiyaretçi’nin Platform’a eriştiği lokasyonun bilgisi
PazarlamaSite gezinme bilgileri, geçmiş kullanım bilgileri, alışveriş/kampanyaya verilen tepki bilgileri, hobiler, alışveriş tercihleri, çerez sahibi üçüncü partinin YaşamSırları üzerinden topladığı diğer çerez kayıtları

3. Hukuki Sebepler

Yukarıda belirtilen kişisel veriler, İlgili Kişi’nin bu verileri YaşamSırları’na açıklamasına konu olan ve aşağıda sıralanan amaçlarla; Kanun’un 4. maddesinde yer alan ve bu Metin’de de tekrarlanan şartlara ve ilkelere uygun olarak; Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahlinde işlenebilecektir. Her bir veri kategorisi bakımından söz konusu olan hukuki sebeplere, aşağıda açıkça yer verilmiştir:

ÜyeKimlik Bilgisi
İletişim Bilgisi
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
İşlem GüvenliğiKanunlarda açıkça öngörülmesi,Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,YaşamSırları’nın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
Görsel ve İşitsel KayıtlarBir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
Diğer BilgilerBir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.İlgili Kişi’nin kendisi tarafından alenileştirilmesi.
ZiyaretçiKimlik Bilgisi
Lokasyon Bilgisi
Pazarlama
İlgili Kişi’nin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, YaşamSırları’nın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

4. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Bu Metin kapsamında İlgili Kişiler’in 2’nci maddede yer alan kişisel verileri, bu Metin’de belirtilen genel şartlara uygun şekilde aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

ÜyeKimlik Bilgisi
İletişim Bilgisi
Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesiDenetim/etik faaliyetlerin yürütülmesiErişim yetkilerinin yürütülmesiHukuk işlerinin takibi ve yürütülmesiİletişim faaliyetlerinin yürütülmesiMüşteri memnuniyetine yönelik anketlerin oluşturulmasıSözleşme süreçlerinin yürütülmesiTalep ve şikayetlerin yürütülmesiÜrün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi
İşlem GüvenliğiBilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesiDenetim/etik faaliyetlerin yürütülmesiErişim yetkilerinin yürütülmesiFaaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesiHukuk işlerinin takibi ve yürütülmesiYetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
Görsel ve
İşitsel Kayıtlar
Denetim/etik faaliyetlerin yürütülmesiİletişim faaliyetlerinin yürütülmesiSözleşme süreçlerinin yürütülmesi
Diğer BilgilerFaaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesiİletişim faaliyetlerinin yürütülmesiMüşteri memnuniyetine yönelik anketlerin oluşturulmasıSözleşme süreçlerinin yürütülmesiTalep ve şikayetlerin yürütülmesiYetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
ZiyaretçiKimlik Bilgisi
Lokasyon Bilgisi
Pazarlama
Firma ürün/hizmete bağlılık süreçlerinin yürütülmesiİş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesiMüşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesiPazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesiReklam, kampanya, promosyon süreçlerinin yürütülmesiÜrün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi

5. Kişisel Verilerin Aktarımı

YaşamSırları, İlgili Kişi’ye ait elde ettiği kişisel verileri YaşamSırları’nın Platform üzerinden sunduğu Hizmetler’i ifa etmek amacıyla ve Metin’de beyan ettiği yükümlülükleri yerine getirmek şartıyla yurtiçindeki veya yurt dışındaki sunucularına yahut tedarikçilerine aktarabilir. Bunun yanında YaşamSırları, İlgili Kişi’den elde ettiği doğrudan kendisi tarafından İlgili Kişi’nin belirlenmesine imkân sağlamayan (başta pazarlama verileri olmak üzere) verileri iş ortaklarına ve tedarikçilerine de aktarabilir. YaşamSırları ayrıca İlgili Kişiler’e ilişkin kişisel verileri aşağıdaki amaçlarla ve üçüncü kişilere aktarabilir:

İlgili KişiAktarım Amacı ve Aktarılan Grup
ÜyeFaaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi ile yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla kimlik, iletişim ve işlem güvenliği bilgilerinin paylaşılması;Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla depolama hizmeti alınan tedarikçiler ile bilgilerin paylaşılması;İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi amacıyla iş süreçlerinde hizmetlerinden yararlanılan tedarikçiler ile paylaşılması;
ZiyaretçiSaklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla depolama hizmeti alınan tedarikçiler ile bilgilerin paylaşılması;Site kullanım tercihleri ve gezinti geçmişi, segmentasyon yapılması amacıyla tedarikçilerle paylaşılması.

6. Verilerin Saklanma Süresi

YaşamSırları işlediği kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amacının gerektirdiği süreler boyunca Kanun ile uyumlu olarak muhafaza eder. YaşamSırları’nın benimsediği saklama süreleri aşağıdaki gibidir:

İlgili KişiVeri KategorisiSaklama SüresiHukuki Dayanağı
ÜyeKimlik Bilgisi Görsel ve İşitsel Kayıtlar İletişim BilgisiÜye’nin Platform’a üye olduğu süre boyunca ve üyeliğin sona ermesi ardından 10 yıl6098 sayılı kanun
Diğer Bilgiler2 yıl5651 sayılı kanun
ZiyaretçiKimlik Bilgisi
Lokasyon
Pazarlama
36 ay6102 sayılı kanun

7. Veri Güvenliğini Sağlamak Amacıyla Alınan Teknik ve İdari Tedbirler

YaşamSırları, kişisel verilerin gizliliği, bütünlüğü ve güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Bu kapsamda, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, verilere yetkisiz erişimi, verilerin hukuka aykırı olarak ifşa edilmesini, değiştirilmesini veya imha edilmesini engellemek için gerekli önlemleri alır. Bu doğrultuda YaşamSırları; işlediği kişisel verilere ilişkin olarak aşağıdaki teknik ve idari tedbirleri almaktadır:

Anti-virüs uygulaması. YaşamSırları’nun bilgi teknolojileri altyapısında bulunan tüm bilgisayar ve sunucularda periyodik olarak güncellenen anti-virüs uygulaması yüklüdür.

Firewall. YaşamSırları sunucularını barındıran veri merkezi ve felaket kurtarma merkezleri periyodik olarak güncellenen yazılım yüklü firewalllarca korunmakta olup; ilgili yeni nesil firewalllar tüm personellerin internet bağlantılarını kontrol etmekte ve bu kontrol sırasında virüs ve benzeri tehditlere karşı koruma sağlamaktadır.

VPN. Tedarikçiler; YaşamSırları sunucu ya da sistemlerine Firewalllar üzerinde tanımlı bulunan SSL-VPN aracılığı ile erişim sağlayabilmektedir. Her bir tedarikçi için ayrı SSL-VPN tanımı yapılmış olup; yapılan tanımlama ile tedarikçi sadece kullanması gereken ya da yetkilendirmesi yapılan sistemlere erişim sağlamaktadır.

Kullanıcı tanımlamaları. YaşamSırları çalışanlarının YaşamSırları sistemlerine olan yetkileri sadece iş tanımları ile gerekli olduğu ölçüde sınırlandırılmış olup; herhangi bir yetki ve görev değişikliği söz konusu olması durumunda sistemsel yetkileri de güncellenmektedir.

Bilgi güvenliği tehdit ve olay yönetimi. YaşamSırları sunucularında ve firewallarında oluşan olaylar “Bilgi Güvenliği Tehdit ve Olay Yönetimi” sistemine aktarılmaktadır. Bu sistem güvenlik tehdidi oluştuğunda sorumlu personelleri uyarmakta ve ivedi bir şekilde tehdide cevap verilmesi imkânı sağlamaktadır.

Sızma testi. Periyodik olarak YaşamSırları sistemindeki sunuculara sızma testi yapılmaktadır. Bu test sonucunda oluşan güvenlik açıkları kapatılarak, ilgili güvenlik açıklarının kapatıldığına dair doğrulama testi yapılmaktadır. Ayrıca Bilgi Güvenliği Tehdit ve Olay Yönetimi sistemi tarafından da otomatik olarak sızma testi yapılmaktadır.

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS). YaşamSırları bünyesinde oluşturulan BGYS toplantılarında kontrol forumda yer alan başlıklar aylık olarak bilgi teknolojileri direktörü ve finansal işler müdürü tarafından denetlenmektedir.

Eğitim. YaşamSırları çalışanlarının çeşitli bilgi güvenliği ihlallerine karşı farkındalıklarını artırmak ve bilgi ihlali olaylarında insan faktörünün etkisini en aza indirmek için çalışanlara düzenli periyotlarla eğitim verilmektedir.

Takma adlı veri. Birincil işleme amacı dışında kalan tüm ikincil veri işlemeler bakımından, Pseudonymization (takma adlı veri) yöntemini kullanır (Örnek: Ahmet Yılmaz => “A… Y…”).

Fiziksel veri güvenliği. Kağıt ortamdaki kişisel verilerin mutlaka kilitli dolaplarda muhafaza edilmesini ve sadece yetkili kişiler tarafından erişilmesini sağlar.

Çerezlerin silinmesi. Hizmet alınan üçüncü taraflara ait çerezler aracılığıyla işlenen kişisel veriler, üyelik sona erdiği takdirde üçüncü taraflara ait sistemlerden silinmektedir.

YaşamSırları’nın gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, Platform’a veya YaşamSırları sistemine yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya yetkisiz üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, YaşamSırları bu durumu derhal İlgili Kişiler’e ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir ve gerekli önlemleri alır.

8. İlgili Kişinin Hakları

İlgili Kişinin Kanun Madde 11 uyarınca sahip olduğu haklar aşağıda belirtilmiştir:

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVK Kanunu 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi belirtmek ve kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızı kullanmak amacıyla; YaşamSırları İnternet Sitesi’nden erişebileceğiniz İletişim Formu’nu doldurarak, “İlgili Kişi Başvuru Formu’nu YaşamSırları resmi e-mail adresi info@yasamsirlari.com veya formda belirtilen adreslere göndererek yahut resmi telefon hattı olan “+90 312 750 02 73” numarası üzerinden gerekli değişiklik, güncelleme ve/veya silme gibi işlemleri ve ilgili talepleri gerçekleştirebilirsiniz. Telefon üzerinden gerçekleştirilen taleplerde, ardından diğer usullere uygun bir başvuru yapılması için yönlendirme yapılacaktır

Belirtilen yöntemlerle taleplerinizi bize iletmeniz durumunda YaşamSırları, talebinizin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, YaşamSırları tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

9. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonimleştirilmesi Şartları

YaşamSırları, iş süreçleri kapsamında fiziki, elektronik, Platform, e-mail gibi kanallardan toplayarak işlediği kişisel verileri, Kanun Madde 7, 17 ve Türk Ceza Kanunu Madde 138 uyarınca ilgili kanunların öngördüğü süreler ve/veya işleme amacının gerekli kıldığı süreler boyunca saklamaktadır. Bu sürelerin sona ermesi durumunda ise Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri ve Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Rehberi uyarınca silecek, yok edecek veya anonim hale getirecektir.

YaşamSırları tarafından kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini ifade etmektedir.

YaşamSırları tarafından kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini ifade etmektedir.

YaşamSırları tarafından kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini ifade etmektedir.

Metin’de Yapılacak Değişiklikler

YaşamSırları, bu Metin’de her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni Metnin yayınlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. Bu Metin’deki değişikliklerden haberdar olmanız için, sizlere gerekli bilgilendirme yapılacaktır.